Előző
Következő

Utazási szerződés

Világszerte Utazás Kft. az alábbi Utazás Megrendelésre Szóló Szerződést köti a vele utazni kívánó Utassal.

Világszerte Utazás Kft (1185 Budapest, Szent László u 65. MKEH engedélyszám: U- 001454, Adószám: 24294931-2-43 , Cgj.: 01-09-170475, OTP BANK: 11714051-20002640) az alábbi Utazás Megrendelésre Szóló Szerződést köti a vele utazni kívánó Utassal.

I. Általános feltételek
1. A Világszerte Utazás Kft. (továbbiakban Világszerte Utazás) honlapján lévő utazási ajánlatok a vele partneri viszonyban álló utazásszervező utazási irodák (továbbiakban Utazási Iroda) utazási ajánlatai.
2. A honlapon feltüntetett árak, részvételi díjak nem tekinthetőek nyilvános ajánlattételnek.
3. Az oldalon elérhető információk rendszeresen változnak, frissülnek, ezért legjobb szándékaink ellenére előfordulhat, hogy a megjelenített információk hibákat vagy pontatlanságokat tartalmaznak, ezért a Világszerte Utazás Kft fenntartja a jogot a felfedezett hibák – a felfedező személyétől függetlenül – előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére.
4. A Világszerte Utazás az oldalakon felmerülő esetleges elírásokért, műszaki hibákért a kalkulátor pontatlan számolásáért felelősséget nem vállal. A helyes fizetendő részvételi díj az Utazási Iroda írásos visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.
5. Személyesen, telefonon vagy levélben megadott, a foglalás szándékára utaló nyilatkozat nem hoz létre utazási szerződést. A látogató nem hivatkozhat arra, hogy a honlapon fellelhető utazást köteles biztosítani számára a Világszerte Utazás, főleg akkor nem, ha időközben az utazásszervező levette az utat az oldalról. Az utazási szerződés az utas és az utazásszervező Utazási Iroda között a foglalásra küldött/adott visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése után jön létre.
6. Helyhiány vagy egyéb más ok miatt a jelentkezést csak feltételesen fogadja el az Utazási Iroda, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha a Megrendelő jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban értesíti a Világszerte Utazás. Ennek hiányában a Megrendelő a megrendelését törölheti, a befizetett előleget Világszerte Utazás visszatéríti.
7. A konkrét utazásra szóló utazási szerződés az Utas és az utazásszervező Utazási Iroda között jön létre, a Világszerte Utazás az ügyletben, mint közvetítő vesz részt.

II. Megrendelés elutasítása
A Világszerte Utazás fenntartja magának a jogot a megrendelés elutasítására, különösen
– A kiválasztott és megrendelt utazása elfogyott a hely.
– A megrendelő hamis vagy hiányos adatott közölt a megrendelőjében.
– A megrendelő korábban olyan megrendelést küldött, amit az opciós határidőben nem fizetett ki és az opciós határidőn belül nem töröltetett.

III. 3. félnek történő megrendelés
Ha nem az Utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. E harmadik személyt az Utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utast érinthetik.

IV. Lekérésre vonatkozó előírás
Némely utazást először az Utazási Iroda külföldi partnerétől szükséges lekérni (külföldi hotel és hasonlók). Ilyen esetben a Világszerte Utazás jogosult a Megrendelőtől az adott Utazási Iroda feltételei szerinti részvételi díjat bekérni, még a foglalást megelőzően, a lekérési díj összege az utazás összegének 100%-a is lehet. Ez az összeg a foglalás véglegesítésekor válik kötelező erejűvé, és érvényesek rá az utazási iroda kártérítési és költségtérítési feltételei. Sikertelen foglalás esetén a Megrendelő által megfizetett lekérési díj teljes összege visszatérítendő a Megrendelő részére, amennyiben a Megrendelő nem választ a Világszerte Utazás utazási kínálatából másik, legalább a meghiúsult utazás lekérési díjának értékével azonos értékű utazást, azonban a Megrendelő az esetleges sikertelen foglalás következtében semmilyen jogcímen nem jogosult kártérítésre.

V. Fizetési feltételek
1. Az Utas a megrendelés elküldésével egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet.
2. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, az utazási iroda – az Utas kérésére – a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntarthatja, az előleg megfizetésének időpontjáig. (Opciós határidő). Online megrendelés esetén az utat (amennyiben foglalható az út és van szabad hely) iroda bizonyos határidőig elteszi az utasnak. Erről a határidőről egy válasz E-mailben értesíti az utast. Amennyiben az Utas (Megrendelő) az előleget illetve a teljes részvételi díjat az opciós határidőn belül nem fizeti meg, a Világszerte Utazás a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti.
3. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 35. nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a. Az Utas tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidőről a Világszerte Utazás külön értesítést nem küld, azonban a határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben az Utazási Iroda úgy tekinti, mintha az Utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 35 nappal kerül sor, az utas a teljes részvételi díj 100%-át köteles a szerződés aláírásával vagy Interneten történő foglaláskor elfogadással, egyidejűleg megfizetni.
4. A megrendelés véglegesítése csak akkor történik meg, ha a Világszerte Utazás bankszámláján az opciós határidőn belül jóváírják a befizetett pénzt. Az utalás elindításának az időpontja nem mérvadó, mivel az iroda csak akkor tekinti kifizetettnek a részvételi díjat illetve az előleget, amikor a bankszámláján a pénz jóváírása megtörtént.
5. A fizetési határidő eredménytelen eltelte után az Utazási Iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti. Amennyiben a Megrendelő határidőn túl fizet és már nincs szabad hely, akkor a Világszerte Utazás a befizetett pénzt visszautalja a Megrendelőnek. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben Utazási Iroda, rendkívüli esetben nem igazolja vissza a megrendelt utazás lefoglalását, az utazási szerződés megszűnik és a Megrendelő jogosult az összes általa az utazási szerződés megszűnésének időpontjáig a Világszerte Utazás részére megfizetett összeg haladéktalan visszatérítésére. Ezen okokból kifolyólag a Megrendelő semmilyen jogcímen nem jogosult a Világszerte Utazás részéről kártérítésre.

VI. A Megrendelő utas jogai és kötelezettségei
1. A Megrendelő kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a Világszerte Utazás útmutatásai alapján.
2. A Megrendelő utas jogosult a hibákat és a megrendelt szolgáltatásoktól eltérő minőségű kiszolgálást szóvá tenni. Ezeket rögtön az észrevétel után írásban kell közölni az utazásszervező utazási iroda helyi képviselőjének. Utólagos reklamációkat nem veszünk figyelembe.
3. A Megrendelő utas köteles a repülőtéri találkozó időpontját, amely az indulás előtt 2 órában van meghatározva, az indulás dátumát, helyét, óráját, valamint a kint tartózkodás leforgása alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Ugyanez érvényes a visszaindulásra is. Ellenkező esetben a találkozás időpontjának nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az Utas viseli.
4. Hajó-, komp- utakkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy az adott hajó, komptársaság utazási feltételei az Utazási Irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak. A hajótársaságok fenntartják a jogot az indulási időpontok és díjtételek előzetes jelzés nélküli változtatására, melyért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal. Az utazáshoz szükséges adatok hibás megadásából eredő többletköltséget az Utas viseli. Az Utazási Iroda minden esetben az adott hajótársaság fizetési feltételeit, módosítási, lemondási díját érvényesíti.

VII. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei
1. Az Utazási Iroda fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát “vis major” esetében, mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, késések a légi forgalomban, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén. Ezekben az esetekben az Utasnak semmilyen kártérítést az iroda nem fizet.
2. Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen.
3. Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot. Minimum létszám autóbuszos utazásnál: 35 fő. Az ettől eltérő létszámot az Utazási Iroda megrendeléskor kérésre jelzi. Az utazási iroda egyoldalú jognyilatkozattal az utazás megkezdése előtti 60. napig elállhat a szerződéstől, ekkor az utasnak a már befizetett előleget egy összegben visszautalja, az eredeti állapotot helyreállítja.
4. Egyedi külföldi szállásfoglalás esetén a partneriroda fizetési, módosítási, lemondási feltételei az irányadók. Az Utazási Iroda a feltételekről minden esetben tájékoztatja az Utast jelentkezéskor.

VIII. Lemondási feltételek
1. A közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának megváltozása, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, üzemanyagár valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt az iroda a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét az Utazási Iroda az utassal írásban közli. A díjemelés mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül dönthet az utazási szerződéstől történő elállásról és erről haladéktalanul köteles az Utazási Irodát és/vagy a Világszerte Utazást tájékoztatni, aki az összeget teljes egészében visszatéríti, a visszatérítés időpontjáig járó törvényes kamattal együtt.
2. Ha az Utas a fenti okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, a Megrendelő köteles a Világszerte Utazásnak és az Utazási Irodának bánatpénzt fizetni a konkrét utazási szerződésben foglaltak szerint.
3. Az utazástól történő bármely fél elállása esetén a Világszerte Utazás a részvételi díjat ill. annak visszajáró részét az alábbiak szerint fizeti vissza: a) készpénzben előre egyeztetett időpontban, vagy b) átutalással 8 munkanapon belül.
4. Abban az esetben, ha az utas befizette a Világszerte Utazásnak az utazási előleget vagy a részvételi díjat és az utazásszervező írásban visszaigazolta az utazást és erről az Utas értesítve lett, ekkor az utazásszervező utazási szerződése hatályos. Azzal, hogy az utasnak a Világszerte Utazás elküldte az adott utazási szerződést és az utas befizette az előleget, ezzel az Utas ráutaló magatartásával a szerződés érvényesen létrejött az utazásszervező és az Utas között. Lemondási vagy egyéb esetekben az Utas nem hivatkozhat arra, hogy ő nem küldte vissza az utazási szerződést aláírva a Világszerte Utazásnak, mivel a szerződésben szereplő feltételek érvényesen és hatályosan mindkét félre kötelező jelleggel vonatkoznak.
5. Lemondási feltételek szállásfoglalás, transzfer, autóbérlés esetében: ha az Utas, vagy annak megbízottja az alábbiak szerint
mondja le utazását, a jelölt mértékű bánatpénz megfizetésére kötelezett. 60-35 napon belül 10%, 34-15 napon belül 40%, 14-7 napon belül 80%, 7-0 napon belül 100%.

IX. Módosítási feltételek
1. Az utazás előtti 35. napig, vagy azt megelőző napokon az Utas által kezdeményezett módosítás (pl: név-, szálloda-, időpont- változtatás, ideértve az ugyanazon nap másik járatára való módosítást is) esetében a szolgáltató/utazásszervező által megállapított módosítási költségtérítést kell megfizetni.
2. Az utazás előtti 35. napon belül szálloda- vagy időpont-módosítás esetén az általános Lemondási Feltételek lépnek életbe.

X. Légi szállítás
1. Repülőutak esetén a légi szállításra, a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadóak.
2. A Világszerte Utazás, illetve a touroperátor – Utazási Iroda és közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, a 2005. évi VII tv. által kihirdetett 1999. évi montreáli nemzetközi egyezmény és Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004.02.11) korlátozza.
3. Az összes általunk kínált repülőutat neves légitársaságokkal bonyolítják. A nemzetközi légi közlekedésben szokásos előírások és egyezmények alapján az Utazási Iroda fenntartja az indulási hely, idő, a repülési útvonal, a közbenső leszállások, a légitársaság kiválasztása, a repülőgép típusa és a repülési terv változtatásának jogát. Az érvényes pontos indulási és érkezési időpontokat az úti okmányaik tartalmazzák.
4. Technikai vagy szervezési okokból változhat a repülőgép típusa és útvonala, de megtörténhet az is, hogy a kiírt desztinációk között le kell szállnia a repülőgépnek.
5. A csomagokért a repülőút ideje alatt a légitársaság felelősséget vállal. Ha a poggyász megsérül, vagy elvész, a megérkezés után azonnal jelenteni kell a repülőtéren a megfelelő helyen, ahol jegyzőkönyvet vesznek fel (P.I.R.), amelyre szükség lesz a légitársasággal folytatott további tárgyalások során. A kárigényt az utasnak a légitársaságnál kell benyújtania.
6. A budapesti indulást megelőző reptéri találkozó 2 órával a repülőgép indulása előtt van.
7. Diszkont légitársaság repülőjegyeinek értékesítése esetén az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei az Utazási Irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak, melyekről tájékoztatást az Utasok szerződéskötéskor kapnak. Az Utazási Iroda minden esetben az adott légitársaság fizetési feltételeit érvényesíti. Módosítás, lemondás a légitársaságok feltételei alapján nem lehetséges. Előre nem közölt leszállásra, repülőgép, légitársaság cserére sor kerülhet. Repülőjárat kiesése, technikai okból történő kimaradása esetén az Utazási Iroda nem jogosult és nem köteles a szállítást megoldani.

XI. Szállodák és elszállásolás
1. Az utazásszervező Utazási Iroda jogosult a megnevezett szállodától eltérni (szállodai túlzsúfoltság miatt), ilyen esetben köteles az eredetileg kiválasztott szállodához hasonló kategóriájú másik szállodában az utast elszállásolni. Továbbá nem áll módjában a szállodától függő, a katalógusban illetőleg az Interneten nem szereplő igényeket teljesíteni (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba).
2. Az Utazási Iroda nem tud garanciát vállalni arra, hogy minden utas a szálloda főépületében kerül elszállásolásra, továbbá a szálloda kiosztásra sincs ráhatása.
3. A szállodák leírása és osztályozása az adott ország megfelelő mércéje szerint készült. A szállodák besorolását az adott ország idegenforgalmi hatóságai végzik.
4. A szállodák leírásánál az Utazási Iroda tájékoztatja az utasainkat a szálloda hazai osztályozási rendszer szerinti besorolásáról is. A szállodák minősége megközelíti a nemzetközi színvonalat.
5. A megrendelt szálláshely környezetében (vagy a hotel egyes részeiben) építkezés, felújítás folyhat, amelyre a Világszerte Utazásnak és az Utazásszervező Utazási Irodának nincs ráhatása, előzetes tájékoztatást arról nem kapnak.
6. A repülőgép menetrendjéből fakadó esetleges késői érkezés, vagy korai indulás miatt igénybe nem vett szállodai szolgáltatások díját (tartózkodás, étkezés) a szállodák sem az utasoknak, sem az utazási irodának nem fizetik vissza. A szállodák a megrendelt szolgáltatásokat a repülőgép érkezésétől és indulásától függetlenül biztosítják. A szállás és az ahhoz kapcsolódó ellátás mereven összetartozó két szolgáltatás, amit a szállodák együtt biztosítanak.

XII. Hibás teljesítés, az utazás során, általános szabályok
1. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti.
2. Az Utas szavatossági igényeinek kielégítésére a 214/1996 (XII/23.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.
3. Az Utazási Iroda nem felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. Az utazásszervező iroda felróhatósága miatti hibás teljesítéséért a Világszerte Utazás, mint közvetítő nem tartozik felelősséggel. Az írásban benyújtott panaszokat a Világszerte Utazás átveszi az Utastól és azt továbbítja az utazásszervező Utazási Irodának.
4. A Világszerte Utazás közvetítői szerepe nem teszi lehetővé, hogy az esetleges utas panasznál, hogy az utazásszervező illetve az utas nevében eljárjon. A két fél egymással az ügyet direkt módón intézi, hiszen az utazási szerződés is köztük jött létre.
5. Amennyiben a szavatossági igény a szálloda szolgáltatásaival kapcsolatos, az Utas köteles elsődlegesen a kifogásait a szálloda vezetésével közölni (pl. szobacsere iránti igény, takarítással, légkondicionálóval kapcsolatos problémák stb.). A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul.
6. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utasnak át kell adni. A jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben köteles az Utazási Irodának vagy a Világszerte Utazás nak eljuttatni. A Világszerte Utazás kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki és továbbítja az utazásszervező Utazási Irodának. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselő általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését.
7. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utast terhelik,
és az utazásszervező Utazási Iroda illetve a Világszerte Utazás mentesül a kártérítési kötelezettség alól.
8. Az időben benyújtott panaszlevekre a Világszerte Utazás és az Utazásszervező Utazási Iroda 30 napon belül válaszol.
9. A kártérítés nem vonatkozik az Utas poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni.
10. A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az Utas köteles gondoskodni. Repülőn, autóbuszon, hajón és szálláshelyen hagyott tárgyakért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal.
11. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
12. Az Utazási Iroda által szervezett illetve közvetített utazással kapcsolatos kérdésben a felek megegyezésre törekednek.

XIII. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések
1. Útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel.
2. A repülős utazások esetében a hazaérkezéstől számított még 6 hónapig érvényesnek kell lenni az Utas útlevelének.
3. A vízummal, útlevéllel kapcsolatos előírásokról az Utas minden esetben tájékozódhat az iroda honlapján feltüntetett „VÍZUM” menüpont alatt található leírásból.
4. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a Világszerte Utazás a lemondási feltételeket lépteti életbe.

XIV. Biztosítás
1. Útlemondási, Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás az Utazási Irodában köthető, melynek fajtáiról, árairól, a biztosítás által fedett kockázatokról részletes felvilágosítást kaphat a Világszerte Utazásnál, vagy olvassa el ezt az oldalunkat: http://www.vilagszerte.hu/
A konkrét megrendelésre szóló utazási szerződést illetve a nyilatkozatot a részvételi díj befizetése után a megrendelő un. Főutas (szerződő) által megadott E-mail címre aláírásra megküldjük.

ÁFA TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA: NYILATKOZAT ADÁSI KÖTELEZETTSÉG

A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa tv. 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást*

– nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe (tehát magányszemélyként foglal, nem kér cégnévre számlát)

– adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát, de a megrendelt szolgáltatást nem számlázza tovább)

– adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát és a megrendelt szolgáltatást továbbszámlázza, ez esetben plusz ÁFA-t is fel kell számolni)

* Megfelelő rész aláhúzandó.